Konkursy

Řešení úpadku, kdy na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části zásadně nezanikají (nestanoví-li zákon výjimku). Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

 Nejčastěji kladené otázky insolvenčnímu správci:

Co se děje s dluhy po skončení konkursu u fyzických a právnických osob?

Neuspokojené závazky (dluhy) skončením konkurzu nezanikají. Naopak mají věřitelé k dispozici tzv. exekuční titul (=upravený seznam pohledávek do konkurzu) a mohou tedy po skončení konkurzu navrhnout nařízení exekuce.

Dlužník – fyzická osoba může po skončení konkurzu podat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, avšak za předpokladu, že splňuje zákonné podmínky.

Dlužník – právnická osoba může být vymazána z obchodního rejstříku po provedení likvidace společnosti

Copyright © 2015 advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři | website by Ing. David Sedláček